บุคลากรของเรา

386991
สพ.ญ วิรดี วงค์เดือน (หมอวิ)
อายุรกรรมทั่วไปสัตว์เลี้ยง/สัตว์พิเศษ
เพ้น
นาย ปรเมศร์ ปาเมืองมูล (พี่เพ้นท์)
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
เตย
นางสาว มะลิวัลย์ จงสมจิตต์ (พี่เตย)
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
บอล
นาย ตะวัน มานะพัฒนมงคล (พี่บอล)
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นาย
นางสาว ปริตา รุ่งเรือง (พี่เจ้านาย)
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์/Admin